RoHS/Reach
Statement

  用TS字符表示,代表本杆开关,用在低电压(50V),低电流(0.5A)电路中,本开关有多回路(刀),2到3位(掷)各种类型规格可供选择,掷位清楚,材质优良,多用在各种灯具,电子仪器,(示波器用得最多).

产 品 编 号 说 明
 
           
 
TS-12F01
 
TS-12I05
 
TS-13I03
           
 
TS-13I04
 
TS-22E01
 
TS-22E02
           
 
TS-22E03
 
TS-22E05
 
TS-22F01
           
 
TS-22F02
 
TS-22I01
 
TS-22I02
           
 
TS-22I03
 
TS-22J02
 
TS-22J03
           
江苏快3智能推荐